مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جهان در بقاي خود نيازمند به خداست ؟
اراده و مشيت الهي به چه معناست ؟
اراده الهي به چه معني از صفات ذاتيه و به چه معني از صفات فعليه شمرده مي شود ؟
بـراي انـتـزاع مـفهوم اراده بعنوان صفت فعلي , چه رابطه اي بين خدا و مخلوقات درنظر گرفته مي شود ؟
اراده الهي چگونه متصف به حدوث و كثرت مي گردد ؟
آيا اعتقاد به امامت با اعتقاد به ختم نبوت در تضاد نيست ؟
آيا قانون بقاء ماده و انرژي منافاتي با اعتقاد به آفريدگار جهان دارد ؟ چرا ؟
جهان بيني و ايدئولوژي را تعريف و فرق بين آنها را بيان كنيد ؟
چگونه ايدئولوژي مبتني بر جهان بيني مي شود ؟
اسلام و كفر فقهي چه نسبتي با ايمان و كفر كلامي دارد ؟
شكل منطقي دليل نظم را بيان كنيد .
تـعدد خدايان در صورتي كه منشا فساد در جهان مي شود كه آنها به مبارزه به يكديگربرخيزند اما اگر قبول كنيم آنها افرادي حكيم و آگاهند , حتما با كمك آنها جهان را اداره مي كنند
  1. 1429 از 4632