مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه مانعي دارد كه خدايان متعدد با همكاري يكديگر بر اين عالم حكومت كنند ؟ و چه لزومي دارد كه به تنازع برخيزند ؟
روشـنـترين دليلي كه براي اثبات صانع مي آورند دليل نظم است و البته نتيجه اي كه ازاين دليل بـايـد گـرفـت , اين است كه جهان ناظم و مدبري دارد چنان كه ما خودمان دراشياي اين جهان تـصـرف نموده و ايجاد نظم مي كنيم ; ولي از اين دليل نمي توان نتيجه گرفت كه موجودات اين جهان خالق و آفريننده اي دارند .
با اين علم محدود چگونه مي توانيم جهان نامحدود را منظم بدانيم
1 - بـرهـان نظم داراي شرائط يك برهان تجربي نيست زيرا هرگز در مورد غير اين جهان آزمايش نشده است . 2 - چـه مـانـعي دارد كه نظام موجود در جهان طبيعت بواسطه يك علت دروني ناشناخته ,اداره شود , و به تعبير ديگر , نظم ذاتي ماده باشد ؟3 - ما از كجا مي دانيم كه نظام موجود نظام اكمل است ؟ زيرا مشابه آن راهرگز نديده ايم تا با آن مقايسه كنيم . 4 - پـيش از آنكه اين جهان ساخته شود , ما چه مي دانيم , شايد سازنده آن , جهان را بارها آزمايش كرده تا توانسته است سرانجام چنين محصولي را بيافريند . 5 - ايـن بـرهـان بـر فـرض اينكه وجود خالق دانا و قادر را ثابت كند , به هيچ وجه دليل بر صفات كماليه اي كه به او نسبت مي دهند مانند عدالت و رحمانيت و 000نيست . 6 - در طـبيعت , حوادث ناخوشايندي وجود دارد , مانند طوفانها كه با مساله نظم جهان و حكمت آفريدگار سازگاري ندارد . فلاسفه مسلمان در برابر اين اشكالات , چه پاسخي دارند ؟
آيا برهان نظم يك برهان تجربي است ؟
آيـا مـخـتـرعان و مكتشفان پاداش الهي دارند , يا به حكم اينكه فرضا ايمان نداشتندبه قعر جهنم فرستاده مي شوند ؟
از بسياري از آيات و روايات استفاده مي شود كه ايمان و يا حتي ولايت شرط قبولي اعمال و يا ورود در بـهـشـت اسـت , بنابراين اگر بهترين اعمال هم از افراد فاقدايمان سر بزند ( مثل اديسون كه مخترع برق بود يا پاستور كه ميكرب را كشف كرد وامثال آنها ) مقبول درگاه خدا نخواهد بود ؟
بـا توجه به اين كه دانشمنداني نظير اديسون مخترع برق و گاليله مخترع تلسكوپ و كاشف مـسـائل مـهـمي در هيئت و افرادي از اين قبيل , گامهاي موثري در راه آسايش و خدمت به بشر برداشته اند , آيا آنان در روز رستاخيز درباره اين نوع خدمات , اجر و پاداش خواهند داشت ؟
چرا معاد و معراج روحاني را فقها رد مي كنند در صورتي كه برخي فلاسفه گذشته قائل به اين مطلب بوده و دلايلي هم بر اين مطلب اقامه كرده اند ؟
آيا عقيده به وجود شيطان نشانه دوگانه پرستي است
چـه اشكال دارد كه بگوئيم خداوند از ميان مخلوقاتش , برخي را به عنوان شريك خودمي گيرد و كارهايي را به آنها تفويض مي كند ؟
آيا تشريع با تفويض سازگار است ؟
  1. 1430 از 4632