مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اختلاف ادله دانشمندان ناشي از چيست ؟
حال در لسان بعضي متكلمين به چه معني است ؟
وجود تناقض در دو مطلب بود كه يكي در نوشته ي مرحوم استاد مطهري است و آن اين كه چهره جهان از يك ديدگاه علمي روز بروز تغيير مي كند زيرا علم بر فرضيه و آزمون مبتني است نه بر اصول بديهي اولي عقلي ، فرضيه و آزمون ارزش موقت دارد و ديگري در جزء جهان بيني ما و آن اين كه همه علوم تجربي نيازمند به اصول متافيزيكي مي باشند ( يعني بر پايه اصول و بديهيات عقلي ) ؟
وحدت اتصالي حركت جوهري به چه معني است ؟
اين كه ظرف عنيت خارج از وجود فرا گرفته به چه معني است ؟
معناي اين شعر چيست ؟
اين جهان يك فكرتست از عقل كل
عقل چون شاهست و صورتها رسل
تضاد در ديالكتيك به چه معني است ؟
جنس و فصل چيست ؟
كراماتي كه از برخي ( مانند قورت دادن سنگهاي بزرگ و خوردن تيغ و سم و غيره ) سر مي زند چگونه توجيه مي شود ، آيا اينها الهام گرفته از عرفان اسلامي است ؟
فلسفه چيست و نحوه پيدايش و تدوين آن چگونه بوده است ؟
مراتب سير و سلوك كدام است ؟
آيا انسان در قيامت، داراي علومي است كه در دنيا واجد آنها بوده است؟ يا نه؟
  1. 1446 از 4632