مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دوران فترت در وحي يعني چه؟
چرا خداي متعال پيامبران متعددي فرستاد و چرا هر كدام از آنان با برنامه ويژه اي مردم را راهنمايي كردند؟
آيـا آيـاتـي نـظـيـر يـخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يومرون ( نحل / 50 ) دلالت ندارد كه فـرشـتـگـان نـيز مانند انسان ميان خوف و رجا به سر مي برند , زيرا خوف مستلزم رجا است و نيز مكلف اند چون مورد امر قرار گرفته اند .
با اينكه خداوند از تمام حقايق آگاه است، چرا فرشتگان در قبر از انسان سؤال مي كنند؟
فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين باعث فساد و خونريزي خواهد مي كنند؟
چرا خداوند فرشتگان را آفريد؟
حكمت اين كه هر فرشته اي مأمور انجام كار خاصّي است، چيست؟
آيا صحيح است كه خداوند فرشته دارد؟ اگر صحيح است آيا اين مستلزم احتياج خداوند نيست؟
اين كه فرشتگان از سوي خدا خبر مي آورند، مگر خداوند مكان دارد؟
چگونه جواب خداوند به فرشتگان: «اني اعلم ما لا تعلمون» براي آنان قانع كننده بود؟
آيا مقصود از فرشتگان نيروها و قواي عالم طبيعت است؟
فرشتگان چه موجوداتي هستند و آيا به چشم ديده مي شوند؟
  1. 1448 از 4632