مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در چـنـدين آيه از قرآن آمده : خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مي آورد پيدايش موجود مرده از زنده ممكن اما چگونه موجود زنده از مرده بيرون مي آيد ؟
مفهوم قدرت را بيان و قدرت نامحدود الهي را اثبات كنيد .
چه چيزهايي متعلق قدرت واقع نمي شود ؟
1 - آيا خدا مي تواند موجودي مانند خود بسازد ؟2 - آيا خدا مي تواند جهان عظيم هستي را مثلا در تـخـم مـرغ جـاي دهـد ؟3 - آيا خدا مي تواند موجودي را خلق كند كه نتواند آن را نابود سازد و يا حركت دهد ؟
با توجه به قدرت بي حصر الهي، چرا آفرينش آسمانها و زمين را در شش روز انجام داد؟

در مورد قدت ائمه خصوصا حضرت علي توضيح دهيد
چگونه حضرت علي در قلعه خيبر را بلند كرد
تفاوت قدرت خدا با انسان در چيست؟
چرا با اين كه خداوند قادر است ريشه كفر را از زمين بر نمي كند
اين كه خداوند در موارد بسياري نمونه هاي قدرت خويش را يادآور مي شود چه فايده دارد؟
خداوند قادر است انسان را به هر كاري وادار سازد چرا انسان رابه كارهاي شايسته وادار نمي سازد؟
خداوند كه قادر بود دشمنان دين را در هر لحظه از بين ببرد و پيغمبر و حجت خود را بر آنهامسلط فرمايد چرا نفرمود؟
  1. 1457 از 4632