مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با دانش امروز مي توان هنگام قيامت را پيش بيني كرد؟
آيا در قيامت به همين شكل محشور مي شويم يا به گونه اي ديگر؟
قيام به معني ايستادن است و در گفتگوها به هيئت مخصوصي گفته مي شود كه مثلا انسان را به حالت عمودي بر زمين نشان مي دهد اگر خداوند جسم نيست چرا در قرآن به خداوند قيوم گفته شده ؟
كارنامه عمل ما انسان ها با كارنامه درسي ما چه تفاوت هايي دارد؟
اگر خادمين به بشريت كافر باشند به جهنم مي روند؟
بـرخـي از داسـتـان هاي تاريخي قرآن با آنچه در كتب تاريخي يا كتاب هاي آسماني مانندتورات و انجيل آمده است تفاوت دارد . اين تفاوت چگونه قابل تبيين است ؟
وضع كتابهاي انبياء پيشين را شرح دهيد ؟
چرا مسلمانان كه به همه انبياء و كتابهاي آسماني معتقدند انجيل فعلي را معتبرنمي دانند ؟
در قـرآن مـجيد مي خوانيم كه حضرت مسيح به آمدن پيامبر پس از خود به نام احمد كه پيامبر اسلام است گزارش داده است ; آيا اين جمله در اناجيل كنوني وجود دارد ؟
عدم اعتبار انجيل موجود را ثابت كنيد ؟
قرآن در سوره انبياء مي گويد : ما در زبور , بعد از تورات , چنين نوشتيم كه اين زمين را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد چرا در ميان كتب آسماني , تنهااز اين دو كتاب نام برده شده است ؟
در كجاي تورات و انجيل تحريف صورت گرفته است ؟
  1. 1465 از 4632