مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا عدل و ظلم خداوند، فارغ از هرگونه داوري در مورد حسن و قبح ذاتي، معنيدار است؟
اصول كلي عقايد خوارج چه بود؟
عقيده خوارج درباب خلافت چه بود؟
در قرآن، «عدل»، هدف و مبناي چه چيزهايي است؟
نظر قرآن در مورد «عدل» و «ظلم» خداوند، چيست؟
نظر اهل حديث در مورد تفكر و تعمق در اصول دين، چيست؟
نظر اشاعره در مورد «عدل» و «ظلم» خداوند، چيست؟
چرا نظر اشاعره در تنزيه خداوند از ملاكهاي عدل و ظلم بشري، اشتباه است؟
مسائل مربوط به الهيات و ماوراء الطبيعه در نهج البلاغه چگونه است؟
ديدگاه اشاعره و مخالفان آنها، در چگونگي استفاده از كتاب و سنت چيست؟
نظر متكلمين معتزلي و شيعي در مورد «عدل» و «ظلم» خداوند، چيست؟
آيا قرآن كريم، تنها راه تحقيق در الهيات را مطالعه در طبيعت مي​داند و يا راه ديگري را نيز به رسميّت مي​شناسد؟
  1. 1488 از 4632