مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ اين ايراد كه شفاعت موجب تجرّي نفوس مايل به گناه و بلكه موجب تشويق آنها به گناه ميشود، چيست؟
پاسخ اين ايراد كه قرآن كريم، شفاعت را باطل و مردود دانسته، چيست؟
پاسخ اين ايراد كه شفاعت با اصل قرآني كه سعادت هركسي وابسته به عمل خودش است منافات دارد، چيست؟
پاسخ اين ايراد كه خداوند در شفاعت تأثير ميپذيرد، در حالي كه خداوند انفعال پذير نيست، چيست؟
پاسخ اين ايراد كه شفاعت، تبعيض و خلافت عدل خداست، چيست؟
آيا كساني مانند جرج جرداق مسيحي در اظهار علاقه خود به پيغمبر و علي(ع) صادق هستند؟ اگر صادق‎اند چرا مسلمان نميشوند؟
معني اين سخن قرآن كه ميفرمايد: «لا اِكراهَ فيِ الدّين» بقره/256 [در دين اكراه و اجباري نيست] چيست؟
آيا منظور از اسلام، صرف تعليم خداوند بودن است؟
چرا شيطان در قلب، كافر و در عقل، تسليم بود؟
«دكارت» چگونه مسيحي شد و چرا نميتوان، او و اشخاصي مانند او را كافر خواند؟
منظور از «حسن و قبح فعلي» و «حسن و قبح فاعلي» چيست؟
هدف اساسي بعثت انبيا چه بوده؟ و ديدگاه قرآن در اين باره چيست؟
  1. 1493 از 4632