مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دوستي دارم كه با هم عقد اخوت بسته ايم و بسيار صميمي هستيم به گونه اي كه نمي توانم از او جداشوم.آيامي توانيم تا آخر عمرباهم باشيم حتي درصورت تاهل؟
دبير دبيرستان يكي از شهرهاي كردستان هستم، بنده شيعه و فارسم و با آنهابرخورد خوبي دارم ولي آنها نه، ماندن در آن منطقه برايم مشكل است، چه كنم؟
چگونه ميشود بين روايات وارده راجع به مودت اهل بيت و دوستي با دوستانشان و دشمني بادشمنانشان، ومسئله وحدت و برابري بين شيعه و سني جمع كرد؟
شما در مورد اخلاق در مجامع عمومي چه نظري داريد؟
من ازاينكه هم اتاقيهايم قدرت خريد چيزهائي را دارند كه من ندارم مأيوس مي شوم.
چرا مراسم دعاها روضه و سينه زني خيلي بيشتر از مناجات مي باشد؟
چگونه يك عالم شيعي مثل استاد جعفري براي كتاب يك عالم سني شرح مي نويسد و به او ارادت دارد؟
شيعه نبودن مولوي و در عين حال شيفتگي اش نسبت به حضرت علي(ع) را چگونه توجيه مي كنيد؟
بعضي به من مي گويند خشكه مقدس و اين باعث ناراحتي من است چه عكس العملي از خود نشان دهم
يك مبلغ اسلامي داراي چه ويژگيهايي بايد باشد؟
براي نظم در زندگي روزمره، چه رويه اي بهتر است انسان داشته باشد؟
آيا اخلاق نسبي است توضيح دهيد؟ چرا با اينكه مثلا لباس سفيد مستحب است ولي براي زنان زننده است؟
  1. 153 از 4632