مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقام تفويض و تسليم چيست؟

يوم الخروج كه يكي ديگر از نامهاي قيامت است به چه معناست؟
يكي ديگر از نامهاي قيامت يوم الموعود است، يوم الموعود يعني چه؟

يوم الخلود كه در قرآن آمده به چه معناست؟
توصيف قيامت به يوم عظيم براي چه منظوري است؟
يكي ديگر از نامهاي قيامت يوم الحسرة است، يوم الحسرة به چه معناست؟
يوم التغابن كه يكي ديگر از نامهاي قيامت است به چه معناست؟
از قيامت به يوم التنّاد تعبير شده، يوم التنّاد به چه معناست؟
يوم التلاق يعني چه؟
يكي ديگر از نامهاي قيامت، يوم ثقيل است، يوم ثقيل به چه معناست؟
يكي ديگر از نامهاي قيامت، يوم الأزفة است، يوم الأزفة به چه معناست؟
امام صادق در مورد سخن لقمان به فرزندش درباره خوف و رجا چه فرمود؟

  1. 1535 از 4632