مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام دلايل عقلي و نقلي لزوم وجود حجّت الهي را اثبات ميكند؟

معناي «ترتيل» طبق روايات چيست؟

نظر قرآن در مورد علم ائمه چيست؟

امامان معصوم(ع) از كدام منابع علمي استفاده ميكردند؟

آية تطهير خطاب به چه كساني است و چگونه بر معصوم بودن مخاطبان آن دلالت ميكند؟

اهل بيت از ديدگاه روايات چه كساني هستند؟
ويژگي امامان معصوم علاوه بر «علم» و «عصمت» چه ميباشد؟

انتصاب امام معصوم از چند راه به ثبوت ميرسد؟

مضمون ولايت تشريعي و ولايت تكويني چيست؟

ولايت تكويني چند صورت ميتواند داشته باشد؟

قرآن پيرامون ولايت تكويني محدود برخي از پيامبران چه ميفرمايد؟

ولايت تكويني در احاديث اسلامي چگونه است؟

  1. 1550 از 4632