مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت محّمد(ص) تعليم اسرار و تأويل آن را به چه شخصيتي واگذار نمودند؟
توصيف انسان از ديدگاه قرآن چگونه است؟
واژه فطرت از نظر لغوي به چه معناست؟
آيا همه پيامبران در قيامت، شفاعتكننده قوم خود هستند؟
فطرتي كه در قرآن از آن بحث مي شود به چه معناست؟
از ديدگاه قرآن فطرت داراي چه ويژگيهايي ميباشد؟
مفاهيم و حقايق فطري چه هستند و چه تفاوتي با هم دارند؟
ويژگيهاي فطرت چيست؟
آيا امور فطري برهان بردار است يا نه و اگر برهان بردار است برهان آن چيست؟
معيار تميز امور فطري از غير فطري چيست؟
چگونه مي گويند انسان فطرتاً گرايش به حق دارد، در حاليكه گرايش به باطل نيز در او هست؟
آيا همه موجودات داراي فطرتند؟
  1. 1563 از 4632