مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا سؤال فرشتگان، در مورد علت خلق آدم، از خداوند، نشانه اعتراض آنها بود؟
استدلال به آيه فطرت كه منشأ و ريشه دين را در فطرت انسان ميداند چگونه است؟
با توجه به آيه فطرت كه منشأ و ريشه دين را در فطرت انسان ميداند ممكن است چنين توهم شود كه آيه 213 سوره بقره كه منشأ دين را بيرون از گوهر انسان و ضرورت اجتماعي بودن او ميداند با فطري بودن دين ناسازگار است اين شبهه را چگونه پاسخ ميدهيد؟
از ديدگاه قرآن چگونه انسان در حالت خطر با فطرتش بيدار ميشود و رو به سوي خدا ميآورد؟
از ديدگاه قرآن آيا بينش توحيدي اصل است و شرك در اثر غفلت حاصل ميشود، يا اينكه توحيد در اثر ترس و بيچارگي پديد ميآيد و هرگز ريشه فطري ندارد؟
آيا اعتقاد ملحدان كه عامل پيدايش ايمان به خدا، معلول ترس و جهل مردم است، نه فطرت آنها صحيح است؟
چه آياتي در قرآن از راه محبت به تبيين فطرت مي پردازد؟
اثبات معاد از طريق فطرت چگونه است؟
ملاك فطري بودن ادراكات در حكمت نظري و عملي چيست؟
راز تأثير سخن پيامبران در مردم چيست؟
فرق بين علم انسان كامل و علم فرشتگان چيست؟
هدف از خلقت انسان و جهان چيست؟
  1. 1568 از 4632