مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود افراد استثنائي و ناقصالخلقه با عدل خداوند سازگار است؟
آيا اين انديشه، درست است كه بحث در مورد مسأله خلافت پيامبر و امامت، جز ايجاد تفرقه، ثمرة ديگري ندارد و بنابراين نبايد به سرغ آن رفت؟
نظريه دانشمندان اهل تسنن در مورد مسأله خلافت پيامبر و امامت و حقيقت آن چيست؟
نظريه دانشمندان شيعه در مورد مسأله خلافت پيامبر و امامت و حقيقت آن چيست؟
وجود حوادث و رويدادهاي جديد، چگونه ضرورت تعيين امام از سوي خدا را اثبات ميكند؟
نظر دانشمندان اهل سنت در مورد پرداختن پيامبر به مسأله امامت در زمان حياتش و نقد آن چيست ؟
چرا مسأله نياز به تفسير صحيح قرآن و قوانين اسلامي، نياز به امام معصوم منصوب از طرف خدا را اثبات ميكند؟
هشامبنحكم، شاگرد امام صادق(ع)، چگونه ضرورت وجود امام معصوم را اثبات كرده است؟
وجود دشمنان داخلي و خارجي اسلام در زمان حيات رسول خدا، چگونه ضرورت پرداختن ايشان به مسأله خلافت و امامت را ايجاب ميكرد؟
چرا و چگونه لزوم تكامل روحي و معنوي نوع بشر، لزوم وجود امام معصوم را اثبات ميكند؟
چرا مسأله تعيين امام و جانشين پيامبر، نميتواند مانند حكومتهاي دموكراتيك، بوسيله رأي اكثريت مردم باشد؟
آيا اين سخن كه تعيين خلفاي پيامبر، بوسيله رأي اكثريت مردم و درنتيجه بهحق بوده است، صحيح است؟
  1. 1589 از 4632