مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اعتقاد به عصمت ملازم با اعتقاد به نبوت است؟
ديدگاه اهل سنت و شيعه در مورد عدالت صحابه و تابعين چيست؟
مقصود از صفات خبري «خداوند» چيست و چگونه بايد تفسير شود؟
آيا سخن كساني كه ميگويند: زماني كه مسلمانان با اديان و فلسفههاي بيگانه مواجه شدند، مجبور شدند به طور دقيق اصول اعتقادي خود را مرزبندي كنند، ادعاي درستي است؟
آيا سخن كساني كه ميگويند: اگر تاريخ سالهاي اول اديان يهوديت، مسيحيت و اسلام را كه اديان وحيانياند بررسي كنيد در آغاز فقط يك پديدة جذب و انجذاب ظهور كرده است و سالها ميگذرد تا سيطرة ايمان ضعيف شود و مرحله تدوين اصول عقايد فرارسد، صحيح است؟
آيا اين سخنان درست است كه «در مباحث كلامي سنتي، وعده هاي نسيه داده ميشود و ميگويند اين اعمال معين را انجام دهيد تا بعد از مرگ در آخرت به سعادت برسيد، با توجه به اينكه عرفا گفته اند آخرت چيزي نيست كه بعداً بيايد، بلكه وجه دروني آدمي است كه هم اكنون وجود دارد ولي انسان از آن غافل است»؟
آيا سخن كساني كه ميگويند: «ما دين داران بر سر يك دو راهي ايستادهايم؛ يا بايد عقب نشيني كنيم و بگوييم ما فقط در فضاي جازميت ميتوانستيم نفس بكشيم و حرف بزنيم... پس حرفي براي گفتن نداريم، يا بايد در همين فضاي عدم جازميت با مفاهيم و شيوههاي جديد به گونهاي سخن بگوييم كه سخن ما را بشنوند» صحيح است؟
دلائل شيعه مبني بر عدم عدالت همة صحابه چيست؟
با توجه به اينكه خشنودي و خشم حالت انفعالي روح از حادثه و كارها است، و انفعال از شئون موجود مادي است و ذات حق از چنين آثار مادي پيراسته ميباشد، چرا خداوند در قرآن رضا و خشنودي و خشم را به خود نسبت ميدهد؟
از نظر قرآن و احاديث، حقوقي كه اهل بيت پيامبر(ص) بر ذمة امت اسلاميدارند چيست؟
آياتي كه بيانگر مقام و موقعيت حضرت زهرا (س) هستند كدامند؟
آيا نظريهانديشة بي نيازي بشر از خدا در سخنان «اگوست كنت» نظرية شخصي او بود يا يك جريان فكري؟
  1. 1592 از 4632