مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا «شيعه» عدل را از اصول مذهب ميشمارد؟
آيا اختلاف استعدادهاي انسانها، با عدل الهي سازگار است؟
معجزه را چگونه از ديگر اعمال خارق عادت و شگفتانگيز كه مرتضان و ساحران انجام ميدهند تميز دهيم؟
با عنايت به تحوّل در مقتضيات زمان و مكان، چگونه اصول و قوانين اسلام را ثابت ميدانيم؟
«امامت» در مكتب تشيّع چه جايگاه و مقامي دارد؟
اگر واقعاً پيامبر علي را براي خلافت تعيين كرده بود چرا علي براي گرفتن حق خود قيام نكرد؟
در اثبات عقايد و احكام ديني، از چه راههاي بهرهميگيريم؟
آيا نظام كنوني جهان ابدي است؟
آيا هستي مساوي با طبيعت مادي است؟
نظام آفرينش چگونه نظامي است؟
دعوت پيامبر شامل چه افرادي است؟
آيا پذيرش دين اجباري است؟
  1. 1603 از 4632