مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قرآن و روايات چگونه لزوم بعثت پيامبران را از جهت «تزكيه يا تعديل غرائز» انسانها اثبات ميكنند؟
قرآن چگونه لزوم بعثت پيامبران را از جهت «تعليم كتاب و حكمت» اثبات ميكند؟
قرآن چگونه لزوم بعثت پيامبران را از جهت «اتمام حجّت بر بندگان» اثبات ميكند؟
لزوم بعثت پيامبران به داوري عقل است يا شرع؟
از ديدگاه آيات قرآن آيا فيض نبوّت جهاني بوده است و يا اينكه در مقاطع خاص و امّتهاي خاصي وجود داشته است؟
اگر زندگي بشر از آغاز بدون وجود پيامبران الهي نبوده است پس چرا خصوصيات و نام آنها در قرآن ذكر نشده است؟
از ديدگاه قرآن پيامبران الهي به چه پيمانهائي متعهد شدهاند؟
از ديدگاه قرآن آيا دين در همه شرايع يكي بوده است و در چنين صورتي آيا ايمان به همه پيامبران لازم است؟
آيا در قرآن و روايات عدد و شماره پيامبران الهي ذكر شده است؟
چه حكمتي دركثرت و تعدد پيامبران وجود دارد؟
پيامبر در مورد قرآن فرمودهاند: «قرآن داراي ظاهر و باطني است، ظاهر آن حكم و فرمان، درون آن علم و دانش، ظاهر آن زيباست و باطن آن عميق و ژرف.» اگر تفسير به باطن ممنوع است، چرا پيامبر براي قرآن ظاهر و باطني را معرفي ميكند؟
تفاوت دين با شريعت چيست و آيا همه پيامبران داراي شريعت بودهاند؟
  1. 1608 از 4632