مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مباهله به چه معناست و آيا در زمان حاضر نيز ميشود با مخالفان اسلام مباهله كرد؟
راه تشخيص معجزه از سحر و جادو چيست؟
اگر مبدء پيدايش كارهاي خارق العاده، نفس و اراده انسان است چرا معجزات پيامبران سحر ساحران را باطل ميكرد؟
نقش صبر و بردباري در تبليغ احكام الهي توسط پيامبران چگونه است و ديدگاه قرآن در اين باره چيست؟
عدهاي معتقدند كه: «دلالت ظواهر آيات بر مقاصد كاملاً ظني است نه قطعي، در حاليكه دلالت نصوص قرآن بر مقاصد قطعي است» آيا اين سخنان درست است؟
صراحت و قاطعيّت پيامبران در تبليغ احكام الهي چگونه بوده است؟
آيا پيامبران بر سر اصول و اهداف كلي خود اهل سازش بودهاند؟
آيا پيامبران در تبليغ احكام الهي، از مردم طلب اَجر و مُزد ميكردند؟
آيا پيامبران در طريق تبليغ خود از هر وسيلهاي بهره ميگرفتند؟
از ديدگاه آيات قرآن، مخالفان پيامبران چه انگيزههائي براي مخالفت خود داشتند؟
از ديدگاه قرآن، مخالفان پيامبران چه اتهامهائي را به پيامبران وارد ميكردند؟
يكي از اتهامهاي مخالفان پيامبران برآنان، «تهمت جنون» است قرآن اين مسئله را چگونه بيان ميكند؟
  1. 1611 از 4632