مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهان بيني ايدئولوژي را تعريف كنيد و فرق بين آنها را بيان كنيد ؟
اصول مشترك بين اديان آسماني كدامند ، و وجه اهميت آنها چيست؟
منظور از حس ديني چيست؟ و چه دليلي براي وجود حس ديني آورده اند ؟
آيا مقتضاي اصل عليت اين است كه خدا هم علتي داشته باشد؟ چرا؟
مفهوم الوهيت و تلازم آن را با خالقيت و ربوبيت بيان كنيد ؟
آيا مي توان حركت و سكون را به خدا نسبت داد؟ چرا؟
واجب الوجود و ممكن الوجود را تعريف كنيد؟
مختار بودن خداي متعال ار بيان كنيد ؟
چگونه مي توان اثبات كرد كه ذات پروردگار بسيط است و اجزاء بالفعل و بالقوه ندارد؟
حكمت الهي را بيان كنيد ؟
به چه دليل خدا مكان و زماني ندارد ؟
مفهوم قدرت را بيان كنيد وقدرت نامحدود الهي را اثبات كنيد ؟
  1. 1615 از 4632