مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگزيده است ؟
آيا شناختن خداوند و ايمان آوردن به او كافي است هر چند به پيامبران ايمان نياوريم ؟
چرا خداوند آدميان را به گونه اي نيافريده است كه به پيامبران ( عليهم السلام ) نيازمند نباشد ؟
خداوند از اين كه چه كس فرمانبردار و چه كس نافرمان خواهد شد ، آگاه است . در اين صورت ، چه نيازي به فرستادن پيامبران است ؟
چرا خداوند مي خواهد اگر انسان با اوامر الهي مخالفت كند، او را از راه عذاب به كمال برساند؟
آيا كمال مطلق بودن و ذاتي بودن صفات خداوند، او را بر ايجاد نظام احسن مجبور نكرده است؟
آيا كسي كه به خدا ايمان ندارد، مي تواند به كمال نهايي برسد؟
قـرآن مـي گـويـد هر كس كار بدي انجام دهد جز به مقدار آن كيفر نخواهد ديد و اين با واجب شـدن شـصت روز , روزه به عنوان كفاره در مقابل خوردن يك روز روزه ماه رمضان و مجازاتهاي ديگري در دنيا و آخرت از اين قبيل سازگار نيست ؟
آيـه 164 سـوره انعام مي گويد : هيچ كس جز براي خود عملي انجام نمي دهد و هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد و اين با ديگر آيات قرآن و بعضي از روايات و احاديث تطبيق نـمي كند مثلا در آيه 25 سوره نحل مي خوانيم : آنها درروز رستاخيز بار سنگين گناهان خويش را بايد بر دوش بكشند و همچنين گناهان كساني را كه با بي خبري و جهل خود گمراه ساختند .
هدف از كيفر الهي چيست؟
1ـ چرا خداوند كيفر بدكاران و خلافكاران را در همين دنيا نمي دهد و به آنها آنقدر فرصت مي دهد كه هر كاري در توان دارند انجام دهند و مظلومين در حاليكه با اميدي بسوي خدا رفته و از او كمك مي خواهند تنها مي مانند ( البته در مواردي به ندرت كمك از خداوند صورت مي گيرد) اما در نجموع افرادي مانند صدام آنقدر مي مانند و ظلم مي كنند كه باعث كشته شدن افراد و يا شهادت و مجروح شدن عده اي مي گردند ؟توضيح فرمائيد.
چرا اِسناد كيفيّت به خداوند امكان ندارد؟
  1. 1623 از 4632