مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نظام اجتماعي اسلام بر اساس راي اكثريت است ؟
اساس زندگي اجتماعي در اسلام چيست ؟
اگـر نـظـام اجتماعي اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براي سعادت انـسـان را در نـظر گرفته باشد و آزادي عقيده را نيز منتفي بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودي شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمي و نظري و وجود افكار و آراي مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .
بـر فرض كه اسلام براي جامعه ساده و عقب افتاده هزار و چهارصد سال پيش خوب بوده باشد , اما به درد جامعه پيشرفته و متمدن امروز نمي خورد . زيرا قوانين آن متناسب با وضع آن دوره بوده است در حاليكه شرايط كاملا تغيير كرده است .
چگونه مي توان ثابت كرد كه نظام حاكم بر طبيعت و هستي نظام احسن و اكمل است ؟
اگر در نظام آفرينش، هر چه هست در حدّ خود لازم و مفيد است، بنابراين وجود شيطان هم بايد از نظر نظام آفرينش مفيد باشد؟
آيا نظريه تكامل با پذيرفتن آفرينش مستقل آدم و حوا منافات ندارد؟
قـرآن در سـوره اعـراف اشـاره بـه مـيـعاد موسي كرده , سپس اين موضوع را رها كرده وداستان گـوسـالـه پـرسـتي را ذكر مي كند , بار ديگر به موضوع ميعاد بازمي گردد , آيااين طرز سخن با فصاحت و بلاغتي كه در قرآن وجود دارد سازگار است ؟
1 - بـرهـان نظم داراي شرائط يك برهان تجربي نيست زيرا هرگز در مورد غير اين جهان آزمايش نشده است . 2 - چـه مـانـعي دارد كه نظام موجود در جهان طبيعت بواسطه يك علت دروني ناشناخته ,اداره شود , و به تعبير ديگر , نظم ذاتي ماده باشد ؟3 - ما از كجا مي دانيم كه نظام موجود نظام اكمل است ؟ زيرا مشابه آن راهرگز نديده ايم تا با آن مقايسه كنيم . 4 - پـيش از آنكه اين جهان ساخته شود , ما چه مي دانيم , شايد سازنده آن , جهان را بارها آزمايش كرده تا توانسته است سرانجام چنين محصولي را بيافريند . 5 - ايـن بـرهـان بـر فـرض اينكه وجود خالق دانا و قادر را ثابت كند , به هيچ وجه دليل بر صفات كماليه اي كه به او نسبت مي دهند مانند عدالت و رحمانيت و 000نيست . 6 - در طـبيعت , حوادث ناخوشايندي وجود دارد , مانند طوفانها كه با مساله نظم جهان و حكمت آفريدگار سازگاري ندارد . فلاسفه مسلمان در برابر اين اشكالات , چه پاسخي دارند ؟
سـوال :آيـا امـر بـه مـعـروف ايـجـاد هـرج و مـرج نـمـي كـنـد؟
نظم و پديد آورنده نظم؟
نظم چيست؟ و پديد آورنده اش كيست؟
  1. 1664 از 4632