مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا جهان با وجود زلزله و سيل و... داراي نظم است؟
اگر نظم در تمام جهان وجود دارد پس چرا اين همه فقير در جهان هست و اگر خداوند ثروتمندان را با ثروتشان امتحان مي كند چرا فقيران بايد اين جور را تحمل كنند اصلاً در جهان چرا بايد فقير وجود داشته باشد؟
نظم و حساب در كدام يك از پديده هاي جهان وجود دارد؟
نظم شعور را آفريده و يا شعور نظم را؟
ما از وجود نظم به ناظم پس مي بريم، و آفريننده نظم بايد خود از نظم بالاتري برخوردار باشد و او نيز محتاج ناظم بالاتري است و همين طور تا بي نهايت ادامه پيدا مي كند؟
آيا براي اينكه خداوند به ما نعمت داده است بايد او را دوست داشته باشيم؟
« نفخ صور » چند مرحله دارد؟
آيا جسم انسان در قبر خودش خاك ميشود، يعني گوشت و بدن انسان خاك ميشود؟ آيا در نفخه اوّل صور كه همه ميميرند، صيحه اوّل در مردگان اثر دارد؟

مراد از نفخ صور چيست؟ چرا در صور دميده مي شود؟

در فاصله بين دو نفخه صور خداوند در حال انجام چه كاري است
«نفس ناطقه» كه در كلام فلاسفه از آن سخن مي رود به چه معنا است؟
آيا نكير و منكري كه شب اوّل قبر براي سؤال مي آيند، زاد ولد مي كنند يا نه؟ و آيا شيطان هم زاد و ولد مي كند يا خير؟ و اگر زاد و ولد مي كنند، آنها هم پس از مدّتي مي ميرند؟
  1. 1665 از 4632