مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هدايت پس از پيامبر به دوازده نفر ختم مي شود؟

هدايت تشريعي و هدايت تكويني در مورد انسان به چه معنا است؟
مگر هدايت خداوند تحيض بردار است كه از برخي آيات قرآن استفاده مي شودكه خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند؟
آيا اين مطلب كه انسان هدف از آفرينش جهان بوده، با نظريه تكامل انواع مطابقت ندارد؟
هدف از خلقت انسان تكامل است. چرا خداوند اين كمال را به طور دفعي و يكجا به انسان نداده است؟
هدف از خلقت چيست؟
هدف از افرينش انسان چيست
هديه نمودن كارهاي خير براي مردگان همچون(قرائت قرآن، صدقه، دعاء، استغفار، نماز، روزه...) چگونه است و چه نفعي به حال آنها دارد؟
1- قرآن ها و دعاهايي كه به عنوان هديه براي مردگان مي فرستيم به چه صورتي به آنها مي رسد ؟
هديه كار خير به مردگان(همچون قرائت قرآن، صدقه، دعا، استغفار، نماز و روزه) چگونه است و چه سودي به حال آنان دارد؟
خـدا پـرستان معتقدند خدا جهان را از عدم آفريد , بنابر اين چگونه عدم مي تواندمنشا وجود باشد و نيستي سر چشمه هستي گردد ؟
اگر هستي نقطه آغاز نداشته باشد معنايش بي نيازي از آفريدگار نيست؟
  1. 1667 از 4632