مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام پدر حضرت علي((عليه السلام)) را بنويسيد.؟
چرا برادر حضرت علي((عليه السلام)) را جعفر طيّار مي گويند؟
آيا حضرت اميرالمؤمنين((عليه السلام)) با داشتن امامه با ام البنين تزويج كرد؟
آيا در كتاب معتبري اين مطلب آمده كه حضرت علي((عليه السلام)) پس از تولّد نزد پيامبر آياتي از قرآن خوانده باشد؟
چرا حضرت علي((عليه السلام)) دنيا را طلاق داده است؟
چرا حضرت اميرالمومنين، علي((عليه السلام)) در زمان خلافت خلفا در نماز به آنان اقتدا مي كرد؟
آيا در زمان خانه نشيني امام علي((عليه السلام)) مقام امامت براي ايشان ثابت بود يا نه؟
چرا علي((عليه السلام)) در زمان خلافت عثمان نزد او از عمر دفاع مي كند، مگر در زمان عمر انحراف وجود نداشت؟
آيا امام علي((عليه السلام)) در زمان خلفا در جنگي شركت داشتند؟
چرا علي((عليه السلام))، مانند ابوذر و عمارياسر خيلي صريح انتقاد نمي كرد و اعتراضات او عليه عثمان به شيوه ي ابوذر نبود؟
آيا امام علي((عليه السلام)) در جنگ صفين براي حفظ جان خود دستور بازگشت به مالك اشتر صادر نمود؟
چرا در قرآن مجيد نام حضرت علي((عليه السلام))به صراحت برده نشده است؟
  1. 1703 از 4632