مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً دربارة حيوانات حرام گوشت و حلال گوشت، توضيحاتي بيشتر از رسالههاي توضيح المسائل بدهيد.

آيا با عمل به يك كار، ميتوان آن عمل را از هر نظر اصلاح كرد؟

چگونه ميتوان دانشجويان را به ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور را كه كمتر در دانشگاه حضور دارند، با معارف قرآن آشنا كرد؟

آيا به غير از راه مستقميم ميتوانيم از طريق غير مستقيم راه راست بپيماييم؟

آيا انسان در خواب ميتواند پيامي را از عزيزان از دست رفتهاش دريافت كند و اگر نتواند آنها را در خواب ببيند، دليل بر اين است كه آدم بدي است؟ اگر من بخواهم مادرم را در خواب ببينم، چه كاري بايد انجام دهم، چون هر شب كه با فكر او ميخوابم، او را نميبينم؟

آيا شما معتقد به خواب و تعبير آن در واقعيّت هستيد؟

اگر بخواهيم شخصي را كه به نوار ترانه و حرام گوش ميدهد، از آن بازداريم بايد چه كنيم؟

الف) لطفاً تمام صورتهاي ادغام را بنويسيد. ب) قواعد تجويدي در چه كتابي آمده است؟

تمايل انسان به كارهاي بد يا خوب كداميك بيشتر است؟ توضيح دهيد؟

چرا دولت جمهوري اسلامي، با ماهواره مخالفت ميكند و دليل آن را هم، جنبة منفي ماهواره ميداند، در صورتي كه هر پديدة جديد، داراي جنبة مثبت نيز هست; مثلاً، ويدئو زماني در نظام ما جرم محسوب ميشد، ولي اكنون در تلويزيون نيز از آن تبليغ ميشود؟!

كافران، آغاز تولد انسان را چه زماني دانسته و انسان را از چه جنسي ميدانند و از نظر آنها، خشت اول انسان از چه چيزي بوده است؟

معناي ميكائيل چيست؟

  1. 1719 از 4632