مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيات و تفسير مختصر دربارة الف: كم خوردن ب: كم خوابيدن ج: كم صحبت كردن; عنايت بفرماييد؟

لطفاً آدرس دفتر مقام معظم رهبري را براي من بنويسيد.

گاهي رخدادهايي به ذهن و قلب ما خطور ميكند كه انتظار وقوع خارجي آن را نداريم، امّا پس از چند لحظه آن حادثه رخ ميدهد، آيا در لحظه خطور به ذهن، خداوند نظري به ما داشته يا قسمت چنين بوده است؟

كدام پيامبر، خواب يازده ستاره ديد؟

چگونه ميتوان به آساني با مسائل برخورد كرد؟

آباداني مساجد به چيست؟

آيا خداوند كسي را كه به خاطر سواد نداشتن حروف را اشتباهي تلفظ كند مؤاخذه ميكند؟

بنده در مقطع دبيرستان تدريس ميكنم، متأسفانه تعدادي از دانشآموزان، دوستيهاي نامشروع با پسران دارند و نصايح من و مشاور مدرسه، چندان تأثيري ندارد، لطفاً ما را راهنمايي فرماييد.

حماقت، چه سودي دارد؟

با توجه به گسترة تهاجم فرهنگي; به گفته مقام معظم رهبري، شبيخون فرهنگي، در حوزة مقدّس علمية قم، براي مقابله با آن، چه راههاي عملي در پيش گرفته شده است؟

جاذبه دلها تا چه حدّي است؟

اگر، شخصي ارزشهاي انساني را رعايت نكند، امّا ملتزم به فقه باشد، آيا ميتوان او را ملتزم به احكام دانست؟

  1. 1721 از 4632