مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا عمليات شهادتطلبانه در فلسطين و عراق را ميتوان با آيات مربوط به جهاد، و يا روايات مبتني بر آن توجيه نمود؟

قدس در اصل متعلّق به بني اسرائيل است پس علّت اين كه ما هم اكنون آنها را غاصب ميدانيم چيست؟

احكام نون ساكنه را بيان كنيد.

صورتهاي مختلف مد را بيان كنيد؟

وظيفة انسان در برابر سخنان لغو چيست؟

آيا اين مطلب صحيح است كه حسود هرگز پيشرفت نميكند؟

وظيفة ما، در مقابل كساني كه مرتكب گناه ميشوند، چيست؟ چگونه ميتوان، از نظر قانوني و رسمي، قدرت پيدا كنيم تا بتوانيم در مقابل آنها ايستادگي نماييم؟

از كجا بفهميم كه قاري به چند سبك ميخواند؟

آيا در صورتي كه افراد به حرف ما گوش نميدهند، امر به معروف و نهي از منكر آنها واجب است؟ ياامر به معروف و نهي از منكر فقط در مورد دوستان است؟

اگر به نيت اموات خود عملي هر چند كوچك انجام دهيم، ثوابي به آنها ميرسد؟

سه ماشين در يك زمان از اردبيل به تهران حركت ميكنند، با توجه به اين كه آينده هر سه ماشين نزد خداوند معلوم است كه كدام تصادف ميكند و كدام يك به سلامت به مقصد ميرسد. حال اگر در موقع حركت من صدقه دادم يا كس ديگري از طرف من صدقهاي داد يا پدر ومادرم دعاي خير بدرقه راهم كردند يا به فرض سفرم، سفر معصيتي بود و كسي نيز از طرف من صدقهاي نداد، آيا نميتوان گفت اين اعمال، نوعي كشش جبري و ناخواسته در درون من براي انتخاب ماشين ايجاب ميكنند؟ خلاصه، آيا در انتخاب من نوعي جبر حاكم نيست؟

نماز در كار تجارت و سياست چه نقشي دارد؟

  1. 1722 از 4632