مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زهق و زهوق اسم هستند؟ اگر اسمند، فعل آنها را چگونه بايد معنا كرد؟

چند آيه در قرآن كريم دربارة نماز و امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد كه با هم آمدهاند لطفاً به يك مورد آن اشاره بفرماييد.

اگر فردي در زندگي خود هميشه شكست بخورد و در كارهاي خود ناموفق باشد و به خدا ايمان نداشته، از او كمك نخواهد; اين فرد در چه صورتي ميتواند راه راست را در پيش گيرد؟

شنيدهام كه انسان، هرگونه اعمالي داشته باشد، خداوند مساوي آن را (زن و زندگي) به او عطا ميفرمايد يعني اگر مرد هم بد باشد، زنش هم تقريباً همانگونه است، آيا اين مطلب درست است و چرا؟

چگونه حروف شمسي و قمري را به خوبي در حافظه بگنجانيم؟

لطفاً ثواب دعاي پر فيض ندبه را از ديدگاه مفسران بگوييد؟

آيا جايز است در بين خواندن دعاهايي مانند كنج العرش، معراج و... عبارت صدق الله العلي العظيم بگوييم و ادامة دعا را در وقت ديگري بخوانيم؟ ب ـ بهترين دعاها كدامند؟

با توجّه به اين مطلب كه بيشتر انسانها در خوابند و وقتي ميميرند، بيدار ميشوند، چرا در آية 52 سورة يس، تعبير بيداري آمده است؟

كسي كه نميخواهد گناه انجام دهد، ولي ديگري به زور موجب گناه كردن او ميشود; براي مثال رابطه جنسي برقرار ميكند; آيا در اين مورد هر دو نفر گناه كردهاند يا فردي كه با زور سبب اين كار شده است؟

كساني كه به علت كمي سن نميتوانند خون اهدا كنند، آيا ميتوانند به دروغ سنّ غير واقعي خود را بگويند؟

با توجه به اين كه روح مجرد است، عناويني مانند: گوش، قلب و چشم، براي آن چه توجيهي دارد؟

لطفاً همة نماز را براي من ترجمه كنيد

  1. 1723 از 4632