مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ميتوان گفت كه ماههاي قمري، از زمان پيدايش انسان، مورد نظر بوده است؟ مبدأ ماههاي قمري، ميلادي و شمسي چيست؟

شما بر چه اساي ميگوييد زنان به دليل اين كه رفتارهاي احساسي دارند، نميتوانند قاضي شوند، در حالي كه ما زناني داشتهايم كه رهبري يك گروه را به عهده داشته و گروه قويتر و بزرگتري را شكست دادهاند و اين توهيني بزرگ به زن است، آيا آيهاي در مورد احساسي بودن زنها و اين كه آنان را از برخي كارها منع كرده باشد، آمده است؟

به جز جناب آقاي محمد حسين طباطبايي، چه كساني حافظ قرآن، نهج البلاغه و مفاتيح الجنان هستند؟

چرا برخي زمانها، آرزوهاي ما برآورده نميشود؟

آيا با مرگ مغزي و ادامة كار قلب، روح از بدن جدا ميشود يا خير؟

همان گونه كه خواندهام و شنيدهام در خانهاي كه نوارهاي ترانه و آهنگهاي مبتذل باشد، امامان: به آن خانهها كاري ندارند. اگر كسي در محيطي زندگي ميكند كه هيچ علاقهاي به اين مسائل ندارد، ولي يكي از اهل خانواده اهل ترانه گوش كردن است و امر به معروف و نهي از منكر هم اثر ندارد; لطفاً بفرماييد وظيفة فردي كه در چنين خانوادهاي زندگي ميكند چيست؟

لطفا معاني عين و فتنه را بيان كنيد.

آسمانها و زمينهاي هفتگانه كدامند و نامشان چيست؟

چگونه ميتوان با خانوادههاي مؤمن آشنا شد و با آنان وصلت كرد؟

منظور از ام الصبيان چيست؟

آيا در نمازها ميتوان به فارسي دعا كرد؟

داستان حضرت عُزَير و الاغ او و به خواب رفتن آنها و بيداريشان بعداز صد سال در كدام سوره و آيه آمده است؟

  1. 1725 از 4632