مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دولت چرا به جاي كمك 500 ميليون دلاري به افغانستان آن را صرف ايجاد اشتغال جوانان ايراني نميكند؟ دولت با چه حقي، حق من و امثال مرا ميبخشد؟

كالبد مثالي چيست؟

جنگ آب در آينده خواهد بود وضعيت ايران در اين زمينه چگونه است؟

آيا كشورهاي اسلامي خواهند توانست ماهوارهاي مشترك در مدار زمين قرار دهند؟

چرا با بزرگان علم و ادب و هنر برخورد درستي نميشود و ما قدرت جذب آنها را نداريم؟ آيا ما ميتوانيم با طرد و انكار باعث شويم كه ادبيات اين كشور نامي مانند نادر نادرپور را فرموش كند؟ چرا ما نميتوانيم با مدارا و وسعت نظر امثال وي را نگه داريم و از هنرشان استفاده ببريم؟

آيا اعتقاد به تقدس برخي اشياء و سنگها و به خصوص درختان نظر كرده يك امر خرافي است؟

آيا ادعيه معتبرند؟

چرا مسؤولين در اينگونه مسائل، ملت را محرم راز نميدانند؟

چرا انسان مدتي از نظر معنوي در درجة خوبي قرار دارد ولي بعد از مدتي كمي از درجة خود پايين ميآيد؟

آيا شخصي كه بيشتر ساعات بيكاري خود را (حتي زمان كار) صرف افكاري كه ميداند با واقعيت مطابقت ندارد ولي صرف لذت بردن كوتان مدت ميكند مشكل رواني دارد و اگر دارد درمانش چگونه است؟

مكتب تفكيك چيست؟

مكتب تفكيك چيست؟

  1. 1737 از 4632