مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.


آيا اين بهتر است كه انسان به خودش ارزش دهد و هر جايي نرود و هر كاري نكند در هر جمعي وارد نشد براي اينكه مبادا آلوده شود، يا اينكه وارد شود، مسؤوليت قبول كند و كار كند و سعي در رفع مشكلات داشته باشد؟

آيا اگر وقتي وارد شد بعد از مدتي ديد كه تحت تأثير جو مجموعه قرار گرفته و يك سري مسايل برايش كمرنگتر جلوه ميكند، اينجا نشانة اين است كه در منجلاب افتاده و كرامت نفس خود را از دست داده يا اينكه حالا كه وارد مجموعه شده با مسائلي روبرو ميشود كه ميبيند بايد انعطاف داشته باشد و نرمتر عمل كند و شناخت جامعتري پيدار كرده و اين مسأله قابل توجيه است؟

راه عملي مبارزه با تهاجم فرهنگي چيست؟ (راهي كه با توجه به شرايط كنوني عملي باشد)

چگونه مي توان :

1- مدير زمان (وقت) خود بود؟

2- با همسر خود به تفاهم رسيد ويك زندگي مشترك موفق داشت؟

در رابطه با حادثة قتلهاي زنجيرهاي و اينكه به بچههاي اطلاعات نفوذ يافتند و برخي از آنان در اين حوادث دست داشتند، اين صحيح است؟

در مقابل رفتار و عقائد نادرست دوست و آشنا چه وظيفهاي داريم؟ با توجه به اينكه من از نظر روابط اجتماعي ضعيف هستم و نميتوانم زيركانه با آنها برخورد كنم، چطوري ميتوان در طرف مقابل اثر گذاشت؟

چگونه انسان ميتواند خودش را فراموش كند و مدام دنبال مصلحت خود نباشد و فقط بندگي كند؟ در بهترين حالات وقتي يك كاري انجام ميدهم دنبال لذت و خرسندي و رضايت قلبي هستم، يعني همواره خودم براي خودم مهم است نه او، اصلاً شايد يك درصد در انجام كارهايم او را در نظر ندارم.

امر به معروف و نهي از منكر در جامعة امروزي چگونه است؟

آيا امكان اين وجود دارد كه انسان به مرحلهاي از تكامل و معنويت رسيده باشد كه مستجاب الدعوه شود؟ و در امور اين دنيا بتواند دخل و تصرف كند؟ اما ناگهان منحرف شود و به قعر انسانيت سقوط كند؟

چگونه ميشود بدون عرض درستي يك حرف سياسي را تشخيص داد؟

چگونگي انجام فريضة امر به معروف و نهي از منكر و تفاوتهاي نحوة عمل به اين فريضه در محيط اجتماع و دانشگاه را بيان فرماييد.

وظيفة ما در قبال فساد فرهنگي كه در جامعه حاكم است چه ميباشد؟

چگونه ميتوانيم به بهترين صورت حق رسالتي را كه شهدا بر دوشمان گذاشتند، ادا كنيم؟

  1. 1739 از 4632