مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد وقايع فعلي تهران اگر ممكن است چيزهايي را بيان كنيد.

از چه راهي ميتوان به اطلاعات سياسي افزود؟

تا چند سال ديگر مسير شغلها براي رشته رايانه مثل همة شغلهاي ديگر بسته خواهد شد؟

تعريف اساسي از آزادي در چهارچوب قانون اساسي بيان فرمائيد؟

وجود و شكلگيري مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بخاطر توقف اطلاحات (دوم خرداد76) بود چگونه است كه مجلس اين مجمع را به رسميت ميشناسد؟

گفتگوي تمدنها چه عكس العملي در بين جوامع مختلف داشته، آيا تأثيرش را گذاشته يا نه؟

آيا با يك دعاي خاص انس بگيريم مثلا هر روز صبح دعاي صبح بخوانيم يا نه يك روز صباح، يكروز عهد ، يك روز عديلهو... يا همه را با هم بخوانيم.

آزادي در چه حد در محيط دانشگاهها قابل قبول است ؟

مسئله ارتباط فكري و مذهبي ايران و آمريكا يك مسأله مهم است چرا ايران به امريكا فقط از جنبه خوي جنايتكارانه مي نگرد اين درست است ولي چرا ما از جنبه هاي علمي و پيشرفتهايي كه كرده است استفاده نميكنيم؟

چرا كشور اجازة خروج مغرها را ميدهد يعني قراردادن كمي بودجه براي اين كار، كار دشواري است چرا اين كار به عنوان يك قانون ممنوع نميكنند و چرا كشور از اين افراد با استعداد استفاده نميكند؟

آيا اين مساله درست است، وقتي فكر مي كنيم مي بينيم كه مثلا يك صحنه اي كه اتفاق افتاده تكراري است يعني مثل اينكه قبلا اتفاق افتاده و مي گويند كه ما در جهان ديگر زندگي مي كرديم كه آثار آن در ذهن باقي مانده است؟

براي كم كردن و جلوگيري تا حد امكان از خستگيهاي روحي و عاطفي چه بايد كرد؟

  1. 1742 از 4632