مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الآن شانس كار زنان در جامعه بيشتر از مردان است چرا؟ و چرا در كشور مازنان را ترجيح مي دهند تا مردان؟

آيا اين درست است كه مي گويند آمريكا به ايران حملة نظامي نمي كند ولي تبليغات فرهنگي مي كند روي نسل جوان كه تا حدود زيادي هم موفق شده است؟ نظر شماچيست؟

درباره آيت ا... كاشاني و مصدق چه مي دانيد؟من از يكي از كتابهايي كه از مركز تربيت معلم گرفتم درباره آيت ا...كاشاني نكات مشكوكي ديدم نظرشما چيست؟

مفهوم ساعت بودن يا نبودن ايام چيست؟

من جواني هستم كه علاقه مند به فعاليتهاي بسيجي هستم. اما پدر ومادرم مرا تهديد كرده اند به اينكه اگر درفعاليتهاي بسيجي مشاركت كنم شهريه دانشگاه مرا قطع خواهند كرد.

چرا خداوند دعاي بنده را اجابت نمي كند درحالي كه مي داند كه دعاي او خير است؟

چرابا توجه به زيان دخانيات همچنان منبع درآمد دولت است؟

1- آيا به نظر شما موضوع افغانستان براي آمريكا تمام شده است؟ منظور اينكه دولت موقت تاكي روي كار خواهد بود؟ و پس ازآن چه اتفاقي خواهد افتاد؟

2- آيا لوله هاي نفت عراق براي صدور به كشورهاي ديگر و استفاده ازآن براي آمريكا وصدور نفت به اسرائيل گشايش يافته است يا نه؟

3- چگونه مي توان عدالت را درجامعه ايجاد كرد؟ چگونه مي شود بيت المال ومنابع ملي را بطور مساوي بين مردم تقسيم كرد؟

1- رفتن آيت ا... حكيم به عراق آيا باعث تحولاتي خواهدشد؟

2- سياست ايران چه خواهد بود؟

سخن شما با مسؤولان در بيان تحقق آرمانهاي انقلاب چيست؟

به نظر نگاه شما مسؤولان به قشر دانش آموز چگونه است؟

سه شعار محوري جنبش دانش آموزي يعني نهضت خدمت رساني، جنبش نرم افزاري و عدالتخواهي چگونه در عرصه دانش آموزي محقق مي شود؟

  1. 1763 از 4632