مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ نقش نسل نوجوان و جوان كشور درتحقق اين آرمانها چيست؟

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همه، دستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ مشكلات فراروي انقلاب در دستيابي به اين آرمان ها چيست؟

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ كداميك از اين آرمان ها نسبت به قبل از انقلاب بيشتر محقق شده است؟

موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ كداميك از آرمان هاي فوق را مهمتر مي دانيد؟

آيا مقلدين مقام معظم رهبري مي توانند از رسالة حضرت امام( تقليد نمايند؟

لطفاً ثابت كنيد كه ولايت فقيه، صراط مستقيم است؟

آيا اين مطلب صحت دارد كه آيت ا... شاهرودي اهل عراق هستند، و اگر جواب مثبت است چگونه ايشان به سمت رياست قوة قضائيه رسيده اند؟

به خاطر يك بنده خدايي كه نمي توانم برايتان بنويسم دو تا دشمن دارم و نمي دانم چه كار كنم؟

براي چه اينقدر جامعه خراب است؟ به خاطر اين پسرهاي ابله نمي توان به تنهايي جايي رفت؟

من بعد از گرفتن ديپلم به تحصيل ادامه ندادم و مهر امسال به كلاس هنري رفتم و نصف كاره آن را رها كردم چون زياد به آن علاقه نداشتم و حالا بيكار هستم و نميدانم چه كار كنم؟براي چه من در هيچ كاري موفق نيستم؟

چرا قبر ميرزا جوادآقاي تهراني سنگ قبر ندارد؟ علت آن چيست؟ اگر طبق وصيت نامة ايشان است لطفاً شرحي در اين مورد بفرماييد.

چرا ارتباط طلاب با جوانان كم شده و روحانيت وظيفه خود را درست اداء نمي كند؟

  1. 1764 از 4632