مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حقوق نمايندگان مجلس را خودشان تعيين ميكنند و براي تعيين اين حقوق هيچ سقف و اندازهاي تعيين نشده است و آيا در اجماع هر چه خودشان تعيين كردند كسي نميتواند به آنها ايراد بگيرد و اگر كسي مسؤول اين كار است چرا وظيفة خود را انجام نميدهد؟

چندين مرتبه در تلويزيون ديدهام كه برخي از خانمها براي تبرك جستن، دست رهبر معظم انقلاب را ميبوسند گرچه چفيهاي بر روي دست ايشان قرار دارد اگر اين موضوع اشكالي ندارد پس نبايد به بازيگران تلويزيون ايرادي گرفته شود فرضاً هيچ گونه اشكالي نداشته باشد آيا به نظر شما اين كار وجهة خوبي دارد در حالي كه اين مراسم و اين عمل بارها از تلويزيون پخش شده است و ميدانيم كه همة مردم شايد ميزان اطلاع و آگاهيشان آن قدر نباشد كه برايشان قابل فهم باشد. چرا كه بسياري از مادران و پدران از زمان شاه ملعون از اين عمل خاطرة خوبي در ذهن ندارند و امكان قياس اين موضع شايد شبهه برانگيز باشد.پاسخ:

اين كه ميگويند در نماز بايد همة توجهمان به نماز باشد و در نماز بيانديشيم اين تفكر در نماز چگونه بايد باشد، به چه چجيزي بايد فكر كرد، آيا با توجه به كلمه يا جملهاي كه ميخوانيم آيا فقط بايد در حد همان معاني الفاظ به كار رفته شده و در حيطة همان ذكرها فكر خودمان را متمركز كنيم يا كه نه ميتوانيم مواردي چون توجه به مرگ، تصور آن دنيا و تصور وجود خودمان در آن دنيا، توجه به اعمال امامان (ع) و خاطرة عاشورا كه امام حسين (ع) هدفش اقامة نماز و امر به معروف و نهي از نكر بود و بي مقداري و كم ارزشي خودمان در مقابل خداو قياس خودمان به اين كه ذرهاي از عالم هستي هستيم كه اكنون دارم خدا را شكر ميكنم، توجه كنيم؟

من از شما يك سؤال دارم و آن اين است كه ما يك خانوادة 4 نفر هستيم كه در پشت مسجد جامع قديم قصبة شهر زندگي ميكنيم. ما پدر نداريم و تنها سرپرست ما مادرمان است كه با زحمت زياد زندگي ما را اداره ميكند. خانة ما مدتهاست كه در طرح مسجد واقع شده از طرف شهرداري ميخواهند بندازند ولي ما كه درآمدي نداريم و آنان هم به ما نه خانهاي ميدهند و نه جايي براي ما درست ميكنند . مجبوريم در اين خانه بمانيم و از طرفي خانة ما به سختي خراب شده است به طوري كه در زمستان از سقف آن باران بر سر ما مي ريزد و در تابستان هم چون خانههاي اطراف را خراب كردهاند جانوران از جمله مار و . . . وارد خانه ميشود كه تا بحال چند تا را كشتهايم و هميشه با وحشت زندگي ميكنيم . نميدانيم چه كار كنيم هميشه در مسجد دعا ميكنيم كه فقط خداوند يك نظري كند. مادر من تنها يك گاو دارد كه به وسيلة آن ميتواند فقط مخارج زندگي روزانة ما را با قناعت زياد تهيه كند و به هيچ وجه نميتوانيم خانهاي خريداري كنيم خواهش ميكنم بگوييد ما چكار كنيم؟

همان طور كه ميدانيم پسرها صورتهاي خود را ميتراشند و اين كار در بين اكثر پسرها تقريباً 80% ديده ميشود چه به طور مداوم و چه به طور تفريحي و غير مداوم و نيز ميدانيم كه پسرها اين عمل را براي آراستهتر شدن صورت و بدنشان انجام ميدهند از لحاظ شرع حكم اين كار چيست؟ هر حكمي داشت خواهشمندم علت حكم آن را دقيقا تشريح كنيد (دليلي كه من قبلا ميشنيدم كه نميدانم درست است يا نه اين بود كه با اين كار ظاهر مرد شبيه ظاهر زن ميشود ولي فكر نكنم اين درست باشد چون اعضاي صورت مرد و زن كاملا از هم متمايزند اعضاي صورت مرد بسيار درشتتر و تركيببندي آن كاملا واضح و به راحتي قابل تمايز از صورت زن است به طوري كه براي هر كس تشخيص اين كار به راحتي امكان پذير ميباشد.)

براي جلوگيري از وسواس فكري و اختلال حواس چه بايد كرد؟

كتابي در مورد اخلاق مثل كتابهاي آيتا... بهجت در مورد زندگي ايشان و كتابهاي ديگر است معرفي كنيد.

كتابي در مورد ولايت فقيه كه ما را خوب راهنمايي كند؟

ويژگي هاي امر جهاد چيست؟

چگونه مي توان افراد را شناخت و چه بايد كرد كه زندگي پايدار و سعادتمندي داشت با توجه به اينكه در جامعه ما افراد پاك و خوب كمتر پيدا مي شوند آيا بايد به اين بدبختي تن داد؟

يك جوان كه بدين و ائمه علاقه دارد و جوياي كار هست ولي كاري براي او جور نمي شود رفيق او با فروش مشروب و كارهاي خلاف مبادرت به امر معاش مي كند و خيلي زندگي خوبي دارد ولي بزرگترها مي گويند اين زندگي عاقبت ندارد ولي من جوان مي گويم كه معلوم نيست دو روز ديگر بيشتر بمانم چرا بايد حسرت ا را بخورم كه بهترين ماشين و زن و مال را دارد لطفا جواب واضحي بدهيد؟

هنگام بروز مشكلاتي در خانواده معمولاً من خونسرد هستم و براي من ناراحتي پيش نميآيد ولي بعضي اوقات از وضع خودم خسته ميشوم راه حلي براي من مشخص كنيد؟

  1. 1782 از 4632