مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خانواده بنده از لحاظ مالي بسيار ضعيف است و فرزند ارشد خانوادهام و دوست دارم بعد از خدمت سربازي وارد حوزه علميه شوم. آيا بعداً در زندگي از نظر مالي با مشكلي مواجه ميشوم؟بنده از امام خامنهاي، تقليد ميكنم. آرزويم اين است كه از امام خميني تقليد كنم، چه كنم؟براي تفريح و شادي كه بيرون ميرويم دوستان تنبك ميآورند وترانه ميخوانند ودست ميزنيم و... آيا اشكال دارد؟اين جانب تا قبل از فوت امام خميني از ايشان تقليد ميكردم. بعد از فوت ايشان از مقام معظم رهبري تقليد نمودم ولي به علت نداشتن رساله فارسي قصد تقليد از آيتالله بهجت را نمودم كه البته اين انتخاب بدون نظر دو عادل بود و در مسأله نماز فقط از مقام معظم رهبري تقليد ميكنم و اكنون با توجه به مشكل موجود در تقليد از مقام معظم رهبري ميخواهم به طور كلي در تمام مسايل از حضرت آيتالله بهجت يا آيتالله فاضل تقليد كنم. لطفاً بفرماييد از چه كسي تقليد كنم؟بنا بر فتواي مقام معظم رهبري به فتاواي امام(ره) باقي ماندهام ولي وجوهات خمس خود را به نمايندگان مقام معظم رهبري ميدهم آيا صحيح است؟ و مبري ذمه ميباشد يا بايد در مسئله خمس هم از ايشان تقليد نمايم؟آيا احضار روح توسط افراد در اين دنيا صحت دارد؟نظارت استصوابي يعني چه؟نظر مقام معظم رهبري راجع به شطرنج و ورق براي سرگرمي چيست؟مراجع اعلم از آقاي فاضل لنكراني را هم معرفي كنيد. تشكر ميكنم.با توجه به وضعيت فعلي جامعه متأسفانه توهينهايي به شخص مقام معظم رهبري ميشود. وظيفه ما در قبال اين توهينها چيست؟با توجه به مسائلي كه در بيت آقاي منتظري و توسط نزديكان ايشان اتفاق افتاده و ميافتد، آيا ايشان حايز شرايط مرجعيت هستند يا خير؟وجوهاتي كه به حضرت امام و آقاي اراكي(ره) بدهكاريم را ميتوان به دفتر مقام معظم رهبري تقديم كرد؟  1. 1793 از 4632