مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زماني كه ما سر قبر آنها ميرويم، آنها چگونه باخبر ميشوند؟ آيا صداي ما را ميشنوند، در حالي كه زير خروارها سنگ و خاك هستند؟ در اين مورد اگر اطلاعات بيشتري ارائه دهيد، بسيار متشكر ميشوم.



زماني كه ميتي به خواب ما ميآيد راست است كه روحش به خانه يا نزد آن فرد آمده؟



آيا سحر و جادو واقعيت دارد؟ توضيح دهيد.



اينكه خداوند عليم و حكيم است و فرد حكيم كار عبث انجام نميدهد چگونه ميشود كه از اين جمعيت 6 ميلياردي انسانها، فقط چند ميليون شيعه راه ثواب را بروند و الباقي در گمراهي باشند. بالاخره در ميان انسانها چند ميليارد افراد تحصيل كرده و مطلع هست. چرا اين همه در نهايت گمراهي و جهنمي باشند؟



آيا مسأله احضار روح واقعيت دارد يا خير؟



آيا ملاقات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري با امام زمان(عج) صحت دارد
علت اين همه فقر و بيكاري و نابساماني در مملكت ما چيست ؟
بهترين راه ايجاد وحدت ويكپارچگي بيشتر بين تشيع وتسنن در محيط علمي،مانند دانشگاه چيست؟
تعداد افراد خانواده و بچه هاي رهبر انقلاب و وضعيت خانوادگي ايشان رابنويسيد؟
مقاله آقاي دكتر سروش درباره حريت و روحانيت كه در كيان 24چاپ شده تا چه اندازه درست است؟
آياانسان شريف است ياانديشه او؟ جراانسان را به خاطرانديشه اش مجازات مي كنند؟
هنرمندان و فيلم سازان ما متعهد نيستند و مدگرا هستند. اينان به نوعي درتهاجم فرهنگي شريكند، پس چرامي گوييم تهاجم فرهنگي كاركشورهاي غربي است؟
  1. 1798 از 4632