مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قانون بقاء ماده و انرژي منافاتي با اعتقاد به آفريدگار جهان دارد ؟ چرا ؟
قرآن درباره عدم جاودانگي انسان در دنيا چه مي فرمايد ؟
مي دانيم مقتضيات زمانها و مكانها متفاوتند و به تعبير ديگر نيازهاي انسان دائمادر تغيير است , در حـالـي كـه شريعت خاتم قوانين ثابتي دارد , آيا اين قوانين ثابت مي تواند پاسخگوي نيازهاي متغير انسان در طول زمان بوده باشد ؟
بـر فرض كه اسلام براي جامعه ساده و عقب افتاده هزار و چهارصد سال پيش خوب بوده باشد , اما به درد جامعه پيشرفته و متمدن امروز نمي خورد . زيرا قوانين آن متناسب با وضع آن دوره بوده است در حاليكه شرايط كاملا تغيير كرده است .
دانشمندان علوم اجتماعي و قانونگذاران و حقوق دانان معتقدند كه با توجه به تحول و تغير اوضاع و مسايل اجتماعي و اختلاف ميان اجتماعات گوناگون بايد قوانين نيزتغير و تحول پيدا كنند . در حاليكه قرآن و قوانين آن مربوط به جامعه اي خاص درشبه جزيره و در چهارده قرن پيش است و با جوامع امروزي متناسب نمي تواند باشد .
با توجه به تغيير و تبدل و تحول انسان و اجتماع , قوانين عام بايد متبدل ومتحول شوند تا بتوانند پا به پاي انسان و اجتماع و مطابق با آن براي شئوون گوناگون زندگي او مفيد واقع شوند . از اين رو قوانين و احكام قرآن كه در هزار وچهار صد سال پيش براي عرب جاهلي نازل شده است به درد انسان امروز نمي خورد زيرازمان و مكان در احكام موثر است .
منشاءاعتبار قانون عليت در جهان هستي چيست ؟
ضرورت وجود قانون فردي از لحاظ عقل و فطرت چيست ؟
قانون گرايي در سيره معصومان(ع)
فرق قتل و مرگ چيست؟ اگر تفاوتي هست چرا آيه «كل نفس ذائقه الموت»يكسان شامل مي گردد؟
آيا در احاديث به ازدواج با سادات توصيه شده است
آيا طلسم كردن ديگران، واقعيت دارد؟
  1. 1816 از 4632