مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به حديثي كه از حضرت علي (7) وارد شده مبني بر اين كه «اعتراف به گناه معصيت را از بين ميبرد» آيا منظور از اعتراف به گناه، اعتراف مقابل مردم است يا خداوند؟

در ايام سوگواري مداحي زيباتر و پوشورتر از مداح حسينية محل در جايي ديگر مداحي ميكند، من فكر ميكنم كه اگر به آنجا بروم نيّتم خالص نيست و به خاطر مداح ميروم. چگونه خودم را قانع كنم و اين ترديد را بر طرف سازم؟اگر در مجالس عزاداري امام حسين (7) اشك ما جاري نشود و گريهمان نگيرد چه كنيم تا اين حالت (گريه و...) براي ما ايجاد شود؟چرا انبيأ عظام(:) همچون آدم، نوح، يعقوب و... سالها قبل از تولد امام حسين(7) حتي از شنيدن نام آن حضرت متأثر ميشدند؟در طول تاريخ فجايع بسيار وحشتناكتر از واقعه عاشورا رخ داده است و هيچكدام مانند عاشورا زنده نيست، علتش چيست؟الف) چرا به ابوبكر لقب «صديق اكبر» را دادهاند؟

ب) در مقابل قول به «انفاق مالي ابوبكر» چه بگوييم؟الف) چرا قبر امام رضا(7) در گودي و زيرزمين قرار دارد؟ ب) هارون در كدام قسمت قبر امام رضا(7) دفن شده است؟

ج) آيا درست است كه ميگويند محل قبر امام رضا(7) مشكوك است؟با اينكه ائمه معصومين(:)، «كُلُّهُم نورٌ واحد» هستند، چرا هر كدام به يكي از صفات كمال شهرت دارند، آيا اين صفات در ساير معصومين نبوده يا اينكه اين صفات در آنها بارزتر بوده؟

آيا درست است كه امام حسين (7) شمر را موعظه كرد و او نپذيرفت و حضرت به او فرمود: «عقب برويد تا كشتن ما را نبينيد...»؟امام حسين (7) چند زن داشتند و كدامشان در كربلا حضور داشتند؟

چرا جنازة امام حسن (7) را تير باران كردند؟آيا اين قضيه درست است؟ «مأمون امام جواد (7) را شمشير زد، بدن امام پاره پاره شد، اما فردا صبح ديدند امام سالم است»  1. 1855 از 4632