مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت علياكبر(ع) در روز عاشورا چند ساله بود؟ آيا هيجده ساله بود يا سنّ بيشتري داشته؟ در مراسم روضه خواني ميگويند جواني هيجده ساله بودو در برخي كتابها سن ايشان را بيست و هفت و بيست و هشت سال نوشتهاند. كدام يك درست است؟

آيا حضرت قاسم(ع) در كربلا عروسي گرفت؟ چون كه در تعزيهها اين مطلب را ميگويند كه ايشان در آن موقع كه جنگ بود، عروسي گرفت و به ميدان رفت و شهيد شد.

چرا در مراسم عزاداري امام حسين(ع) عَلَم يا پرچمهاي گوناگون و طوقهاي بزرگ چلچراغ و غيره ميآورند؟ اينها سنبل چه چيزي است؟ چه چيز را ميفهماند؟

براي اطلاع بيشتر اگر كتابي هست، معرفي كنيد.

براي آشنايي با خصوصيات اخلاقي امامان معصوم(ع) معتبرترين كتاب و منبع را معرّفي فرماييد.

جنگ روز عاشورا دقيقاً از چه زماني شروع و در چه زماني خاتمه پيدا نمود؟

آيا ميتوانيم از روي كتاب تعبير خواب ابن سيرين كه روايات مختلفي نيز از امام صادق(ع) و بزرگان وجود دارد تعبير كنيم؟

فلسفه گريستن بر امام حسين و مصائب ايشان چيست؟ چرا اين قدر اجر و ثواب دارد؟

تعريف شفاعت چيست و در چه صورت شفاعت امامان شامل ما ميشود؟

اصل سؤال كه اگر امام علي(ع) حكومت را در دست ميگرفت، آيا جنگهايي را كه ابوبكر، عمر و عثمان به راه انداخته بودند، به راه ميانداخت؟ اگر در زمان حكومت امويان و عباسيان، امامان(ع) حكومت را در دست داشتند، آيا جنگهاي آنان را به راه ميانداختند؟

نظر امامان(ع) در مورد نفس حمله و شيوه جنگي براي گسترش اسلام چيست و آيا امام علي(ع) موافق حمله به ايران بوده است و اگر امامان ديگر(ع) هم بودند همين سياست را نسبت به ايران ميگرفتند؟

چرا اولاد زنان سيدهاي كه شوهرانشان سيد نيستند، جزء سادات محسوب نميشوند؟ مگر نسل پيامبر را دختر ايشان حفظ نكردهاند؟ بنابراين امامان(ع) نوه دختري پيامبر محسوب ميشوند، پس چرا در سيد بودن اولاد حتماً پدر بايد سيد باشد؟

امام علي(ع) در نهج البلاغه، حكمت 238 بيان داشته كه زن و زندگي اش همه دردسر است و چارهاي جز اين نيست. چرا زن و زندگي اش همه دردسر است؟

  1. 1859 از 4632