مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام امامان زنده هستند؟

با توجه به مخالفت امامان با زر اندوزي چه مناسبتي دارد كه گنبد امامان از طلا باشد؟ آيا اين عمل با روش امامان همخواني دارد؟

ما شيعه كدام مذهب هستيم مثلاً شيعة جعفري؟ اگر كتابي در اين مورد هست، به من معرفي بفرماييد.

آيا دين از سياست جدا است؟ اگر نه، پس چرا خردمندان گفتهاند كه سيب سالم را از خراب جدا كنيد؟ زيرا هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است. سياست نيز

خطاپذير است. چرا كه در حال غيبت معصوم به دست غير معصوم ميباشد و دين بيچاره در كنار آن فاسد ميشود؟!

حال خوشي ندارم و احساس مي كنم از اهل البيت(ع) و خداوند دور هستم. چه كنم تا حال خوشي پيدا كنم؟

آيا افرادي كه دعاهايي مثل زيارت عاشورا يا كميل را يم خوانند و فيلم مدير كل را مي بينند، مي توانند مدعي اعمال ديني باشند؟

چطور ميتوان ثابت كرد كه خداوند، ماده نيست (در تعريف ماده گفتهاند: ماده جِرم دارد و حج اشغال ميكند)؟

به اين دليل خداوند ماده و جسم نيست كه هر موجود مادي و جسماني محتاج و نيازمند است و موجود كه نيازمند باشد، ممكن الوجود است، در حالي كه خداوند واجب الوجود است.

موجود مادي نيازمند است به:

1 - علت؛ هر موجودي كه مادي باشد، ممكن الوجود است و هر ممكن الوجود، نيازمند به علت

پديدآورنده دارد.

2 - نياز به اجزا؛ هر موجود مادي و جسماني داراي اجزا است و هر چه از چند جزء تشكيل شده باشد، نيازمند به اجزاي خود است.

3 - نياز به مكان؛ هر جسمي و جسماني محتاج به مكان است.

پس موجود مادي از سه جهت موجودي نيازمند است و موجود نيازمند محال است خدا باشد. از طرفي موجود مادي دائماً در حال تغيير و تحول است و محل حوادث گوناگون است. چيزي كه دائماً در حال پذيرش

حوادث باشد، حادث و ممكن الوجود است و محال ميباشد كه واجب الوجود باشد و خداوند واجب الوجود است.

باب حادي عشر، ص 73؛ محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص 86.

پس موجود مادي از چند جهت نيازمند به غير است و موجود نيازمند محال است كه خدا باشد. از اين رو خدا موجود مادي نيست. به تعبير ديگر: خدا موجودي بي نياز است و موجود مادي، موجود نيازمند است، پس خدا موجود مادي نيست.

پرسش:1: چرا به طور كلي امامان زنان زيادي ميگرفتند؟ بيشترين ايراد را روي اين مسأله ميگيرند و ميگويند: امامان شما زن را لباس فرض ميكردند كه وقتي يكي كهنه شد، يك لباس نو ميخرند!

وظيفه ما در قبال خدا و اهل بيت (ع) چيست؟

چرا اگر كسي در ممالك شيعه به علي(ع) توهين نمايد، حكمش اعدام است، ولي كساني را كه با عمر هستند سرشان را از تنشان جدا نمي سازند؟

آيا جنگ تحميلي ايران و حماسه سازي رزمندگان توسّط امام رضا(ع) در روايات پيش بيني شده بود و ايشان از مسير شلمچه گذاشته اند؟

وجه تمايز شيعه و اشاعره و معتزله در چه بوده، در عدل يا امامت؟

مقصود از رهنما در آيه هفتم سورة رعد چيست؟ ظاهراً گويند: حضرت علي(ع) است. آيا صحت دارد؟

  1. 1878 از 4632