مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا معروف است كه حضرت علي اصغر و حضرت عباس(ع) و امام كاظم(ع) باب الحوائجاند، ولي در مورد بقيه ائمه گفته نشده است؟

در ناسزاگويي به ائمه اطهار(ع) گفته ميشود اگر در حال عصبانيت بود، موجب نجاست و ارتداد نميشود. حد عصبانيت چيست؟

با توجه به نهي از بوسيدن دست غير معصوم(ع) چرا وقتي دست علما را ميبوسند، ايشان اعتراض نميكنند؟

حضرت علي(ع) فرمود: من قرآن ناطقم! پس چرا بقيه امامان معصوم(ع) اين جمله را نفرمودند؟

چرا ميگوييم اميرالمؤمنين و نميگوييم امير المسلمين؟

چرا وجود آيات متعدد كه در شأن و منزلت اهل بيت (ع) وارد شده، آنان همواره در زمان حيات ظاهري مورد اهانت و آزار ديگران قرار ميگرفتند؟

چرا براي هدايت كردن انسان فقط از پيامبران استفاده نشده بلكه از امام معصوم (ع) هم استفاده ميشود؟

چرا پيامبر در مورد جانشين بعد از خود اقدام اساسي نفرمود با وجود اين كه ميدانست بعداً امّت در گمراهي فرو ميروند؟

امامت ائمه معصومين از چه راهي اثبات ميشود؟

چه طور ممكن است كسي به خود اجازه دهد فاطمه الزهراس دختر پيامبرص را بين در گذاشته و پهلوي او را بشكنند؟

مگر نميگوييم حضرت عليع فاتح خيبر است، پس چگونه ريسمان بر گردن چنين پهلواني ميافكنند و او را كشان كشان براي بيعت ميبرند؟

آيا امامان و پيامبران در گناه نكردن و عصمت مجبور بودهاند؟

  1. 1893 از 4632