مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي صحيح انتخاب ولي فقيه چيست؟

آيا ولايت فقيه اخباري است يا انشائي؟

علت رايج شدن شعار جدايي دين از سياست در غرب چيست؟

دليل كساني كه ميگويند اسلام از نظر اصول و فروع و تاريخ با حكومت آميخته است، چيست؟

سرچشمه مخالفت عدهاي با طرح حكومت اسلامي چيست؟

اركان اساسي حكومت چيست؟

از ديدگاه روايات اسلامي چه افرادي شايستة مشورت معرفي شدهاند؟

از ديدگاه روايات اسلامي چه افرادي غير شايسته براي مشورت معرفي شدهاند؟

با توجه به نكوهش اكثريت در قرآن، آيا مصوبات مجلس شورا كه بر اساس رأي اكثريت است مشروعيت دارد؟ چگونه؟

از ديدگاه قرآن مسئولان اجرائي بايد داراي چه صفاتي باشند؟

از ديدگاه روايات اسلامي كارگزاران حكومت بايد داراي چه ويژگيهائي باشند؟

در جهان بيني اسلامي تعيين رئيس نظام اجرائي حكومت بر عهدة كيست؟

  1. 190 از 4632