مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا تصوف با عرفان در تشيع فرق دارد؟

در سال 77 پس از اين كه پدرم به پسري كه به خواستگاريم آمده بود، پاسخ رد داد (و خوب شد كه قبول نكرد)، هر جا مينشستم، كسي به من ميگفت: رعنا بيا برويم، زود باش و آن ذو الجناح، اسب امام حسين بود و فرد ديگري كه پيوسته با من بود وهر لحظه دستهاي او در دست هايم بود و به وضوح او را ميديدم، و با او حرف ميزدم، خدا بود، شايد شما هم مثل ديگرانحرفم را باور نكني و...

آيا قبل از امام علي و حضرت محمد صلي اللَّه عليه و آله جمله اشهد انّ محمداً رسول اللَّه و اشهد انّ علياً ولي اللَّه در اذان بوده است؟

پنج فرزند دختر و پسريم، پدرم فردي زحمت كش و كاگر ساده است. مادرم با او بدرفتاري ميكند و ميگويد: در خانهاي هيچ كاري نميكنم. شما موظفيد كار كنيد و خرج خانه و خانواده را بپردازيد. پدر ميگويد: با او چگونه رفتار كنم؟

چراامام حسين(ع) راضي به كمك فرشتگان نشد؟

چرا ياران امام حسين(ع) با ايشان در ميدان نبرد ايستادند و چرا همراه ديگران نرفتند؟

آيا دود اسفند براي كساني كه به اصطلاح چشم خورده و مورد حسادت قرار گرفته، مفيد است؟ در اين خصوص روايتي از معصومان(ع) وارد شده يا خرافات است؟

آيا علي(ع) طلحه و زبير را بخشيد؟

جمله يا علي يعني چه و چرا عده زيادي اين جمله را بر زبان جاري ميكنند؟

در اين مورد كه ائمه(ع) هيچ گونه گناهي مرتكب نشدند، شكي نيست، چون خدا آنان را تطهير كرده است، پس در اين صورت ائمه نميخواستهاند گناه انجامبدهند و اراده خدا دخيل بوده است.

آيا پيامبران قبل از حضرت محمد(ص) از امامان ما باخبر بودند و آنها را معرفي كردند؟

آيا رواياتي داريم كه دلالت كند شهدا يا امامان يا ساير مردم را در خواب ببينيم؟

  1. 1906 از 4632