مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نقش حضرت علي 7در دوران زندگي پيامبر6چه بود؟

به چه كساني غلاة شيعه گفته مي شود؟

چرا حضرت علي عليه السلام مقر حكومت اسلامي را از مدينه به كوفه انتقال دادند؟

چراشيعيان نماز و ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم مي خوانند؟

پولي كه گاهي براي امامان يا امامزادگان اهدا مي شود, با چه عنواني هديه شود؟

آيا روايتي از فاطمهء زهرا3دربارهء امامت حضرت علي 7وجود دارد؟ در كدام كتاب ؟

عامل اين كه مسلمانان بعد از رحلت پيامبر اكرم 6با امام علي 7بيعت نكردند, چه بود؟

چرا نام حضرت علي (ع ) در قران نيآمده است ؟

آيات مربوط به امام علي (ع ) كدام است ؟

آيا به امام علي (ع ) نيز جبرئيل نازل مي شد؟

از حضرت امير(ع) منقول است: به درستي كه خداوند عزوجل دروغ را در اصلاح نمودن، دوست دارد و از راستگويي در جايي كه فتنهانگيز باشد، غضبناك است. آيا همين دروغ مصلحتي را ميگويد و ايا مثالي از امامان(ع) در اين باب وجود دارد كه دروغي براي اصلاح گفته باشند و آيا اين حديث با سخن ديگر آن حضرت كه فرمود: كسي مزه ايمان را نميچشد مگر اين كه دروغ شوخي و جدّي را ترك كند تضاد و تنافي ندارد؟

از امام صادق(ع) روايت است كه سركه دل را نوراني ميكند. مقصود ايشان از نورانيت دل، دل مادي است يا معنوي؟

  1. 1924 از 4632