مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام كتاب هايي كه در آن احاديث قدسي روايت شده باشد و فريقين در آن اتّحاد داشته باشندچيست ؟

در كتاب محمد بن ابي طالب , نقل از ياري جنّيان و مدد به امام حسين 7و درخواست قتال بادشمنان ايشان و نابودي ايشان كرده است . آيا اجنه قدرت دارند انسان هايي را نابود سازند؟ مگر از جنس قابل لمس هستند كه بتوانند با شمشيرهاي كشيده نبرد كنند؟ آيا آيات و رواياتي دربارهء خصوصيات آنان هست ؟

سر مبارك امام حسين 7طبق روايات در جاهاي مختلفي دفن گرديده و مورد اختلاف واقع شده است . آيا سند معتبري در مدفن سر وجود دارد؟

در آيهء 54سورهء مريم اين گونه آمده : .در روايتي از طريق شيخ صدوق به امام صادق 7آمده كه اين اسماعيل بن ابراهيم نبود, بلكهيكي از پيامبران بود كه نامش اسماعيل بود كه قومش او را گرفتند و پوست سر و رويش را كندند. آيا در مورد نام آن قوم و نسب آن پيامبرسندي در دست هست ؟ به طور كلّي اين روايت صحيح است و تفسير آيه چيست ؟

چرا امام رضا را ضامن آهو مي دانند؟

انسان وقتي خواب ائمه : را ببيند, چه بايد بكند؟ آيا مي تواند خواب را براي افراد ديگر نقل كند؟

در كتاب ترجمهء اخبار الطوال , ص 262آمده است كه ابن ملجم پس از قصاص توسط عبداللّه بن جعفر مُثله شد و جسد مثله شدهء او را مسلمانان در حصير كرده و به آتش كشيدند. (تاريخ طبري , ج 6 ص 2689.اين در حالي است كه از پيامبر نقل شده كه . اين واقعه با وجود امام حسن وامام حسين 8چگونه توجيه مي شود؟

آيا امامان معصوم : اشاره اي به آرامگاه حضرت زهرا3داشته اند؟

امامان در گذشته چگونه زندگي مي كردند.

قبر مطهّر حضرت فاطمهء زهرا3در كجا واقع شده است ؟

برخي از افراد وجود دارند كه بدون پلك زدن و نيز بدون هيچ وسيله اي به خورشيد نگاه مي كنند, آيااين معجزه است ؟

اگر مراسم سينه زني و زنجير زني يك سنت است , چرا علما زنجير نمي زنند؟

  1. 1938 از 4632