مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً نام اسب هاي رسول اكرم 6و علي 7را نام ببريد.

كسي كه زيارت عاشورا را بخواند, چه پاداشي مي گيرد؟

چرا تسبيحات حضرت زهرا3 34اللّه اكبر, 33الحمدللّه و 33سبحان اللّه دارد و بيش تر وكم تر نيست ؟

چرا امامان , معجزه نمي آوردند؟

نام چند امام , محمد و چند نفر علي است ؟

در زمينهء قيام عاشورا و تاريخچهء عزاداري براي امام حسين 7كتاب هايي را كه در سطح معلومات يك دانشجو است , معرفي كنيد.

اگر شخصي درخواستي از امامان داشته باشد و آنان بر آورده نكنند, در اين صورت صحيح است به شخص ديگري مراجعه كند؟

امام صادق 7در حديثي به مفضل فرمود: آيا اين حديث با آيه اي كه در قرآن آمده است : منافات ندارد؟ لطفاً توضيح دهيد.

با اين كه محمد بن ابي بكر پسر ابوبكر ابي قحافه بود, چرا حضرت علي 7فرمود: محمدفرزند من از صلب ابوبكر است ؟

اهل دعا و عبادت و مقيد به آداب اسلامي هستم و از گناهان تا آن جا كه بتوانم دوري مي كنم ,اما نمي دانم چرا توفيق ديدار امامان : را در خواب ندارم , در حالي كه بعضي از زن ها با اين كه خيلي مقيدنيستند, خواب امامان : را مي بينند. من در حسرت اين آرزو مي سوزم . چه شب ها كه متوسل شده ام ! دو سال مرتب به زيارت امام رضا7رفتم تا حاجتم را بگيرم حاجت من اين بود كه عينك نزنم , چون دكتر به من گفته است عينك بزنم , اما به حاجتم نرسيدم . بفرماييد عيب كار كجا است ؟

مي گويند: در ظهر عاشورا, در موقع شهادت امام حسين 7 در آسمان دو خورشيد بود! اگرآيه اي در اين باره هست , لطفاً بنويسيد.

اگر امام كاظم بيش تر عمرش را در زندان بود, چگونه و به چه طريق دست به مبارزهء سياسي زد؟

  1. 1946 از 4632