مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام عدد است كه بر ارقام 1-9 بخشپذير است؟ آيا اين راست است كه ميگويند امام عليآن را حل كرده است؟

چرا امامان معصوم: با اين كه ميدانستند اگر به محل شهادت بروند شهيد ميشوند باز ميرفتند؟

آياتي كه در مورد حضرت عليدر جزء بيست و يكم قرآن كريم ذكر شده، بيان كنيد؟

آيا اين مطلب درست است كه يزيد از شقيترين افراد و قاتل خاندان پيامبر اكرمميباشد، براي جبران گناه بزرگ خود دستور داد تا قرآن را به سي بخش و جزء تقسيم كنند و بين مردم توزيع كرده و بخوانند و ثوابش را به روح امام حسين و يارانش: هديه كنند؟!

با توجه به اين كه در روايات آمده است، نخستين رجعت كننده امام حسيناست، آيا دليل قرآني نيز بر تأييد اين مطلب وجود دارد؟

چرا خداوند متعال و امامان معصوموجود فرزند در زندگي را ازسعادتهاي انسان ميدانند؟

آيا در قرآن كريم شش گوشه بودن قبر حضرت امام حسينآمده است؟!

الف) امي بودن پيامبراكرمدر قرآن به چه معنايي است؟ ب) به چه دليلي پيامبر گراميبعد از بعثت سواد داشتهاند؟ ج) اگر ثابت شود كه پيامبر اكرمسواد داشتهاند، اين مطلب با قضيهاي كه در صلح حديبيه نقل ميكنند كه پيامبر به حضرت عليفرمود: محل بسم الله... را به من نشان بده تا آن را با انگشت پاك كنم! چگونه تطبيق ميكند؟!

لطفاً دلايل عصمت انبيا و امامان معصوم: را بيان كنيد؟ و بفرماييد كه گريهها و طلب استغفارشان در صورت عصمت، چه مفهومي دارد؟

انواع گروههاي مذهب شيعه را معرفي كنيد؟

چرا اهل تسنن دست بسته نماز ميخوانند؟

الف) نظر اهل سنت دربارة آياتي كه در باب امامان معصوم: نازل شده است چيست؟ ب) نظر اهل سنت دربارة وضو (آيه شش مائده) چيست؟ چرا آنها مانند شيعه عمل نميكنند؟

  1. 1962 از 4632