مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً بفرماييد از كجا بدانيم كه محبت و ولايت حضرت عليرا داريم؟

آيا در عالم برزخ نيز، شفاعت هست؟

لطفاً مطالبي اجمالي از شيعه و اثبات امامت بلافصل امير المؤمنينبنويسيد; چرا كه ميخواهم يك سنّي را با دلايلم شيعه كنم.

لطفاً آدرس همه آياتي را كه دربارة امام حسيناست ذكر كنيد؟

الف: دربارة خمس اطلاعات كامل بدهيد و بگوييد منبع رسمي آن در قرآن و احاديث چيست؟

ب: منظور از به روز بودن موارد خمس چيست؟

ج: علت اختلاف با اهل سنت دربارة خمس چيست؟

ح: آيا اختلاف علماي ما دربارة بعضي از مصاديق آن، اين شائبه را ايجاد نميكند كه دليل قطعي براي انجام آن نيست، يا انجام ندادن آن مستوجب گناهي نخواهد بود؟

د: آيا انسان ميتواند شخصاً موارد خمس را به مصرف برساند؟

اهل تسنن بر ما اشكال ميگيرند كه چرا نامي از حضرت عليدر قرآن كريم نيامده است؟! لطفا در اين مورد توضيحاتي بدهيد:

آيا در قرآن كريم آيهاي حاكي از امامت پيامبر اكرموجود دارد؟

واقعه غدير خم را توضيح دهيد؟

شكي نيست كه نام اللّه جلّ جلاله و محمد رسول اللّه، در كتابهاي آسماني از طريق وحي توسط بشر نوشته شده است. آيا نام اللّه جلّ جلاله و محمد6، به غير مواردي كه ياد شد; كتباً از طرف خالق جهان بدون دخالت هيچ بشري در جايي آورده شده؟ چنانچه چنين چيزي از طرف خداوند باشد به آن معجزه ميگويند يا خير؟

چرا در قرآن اسمي از حضرت امام حسين نيامده است؟

آيا قرآن كريم را ميتوان به همان ترتيبي كه نازل شده و حضرت عليآن را كتابت كرده، به چاپ و منتشر كرد؟ آيا بين آن قرآن و قرآن فعلي تفاوتي هست؟ اگر به همان ترتيب (نزولي) چاپ ميشد، چه ميشد؟

همة مدعيان حقيقت، خود را شايستة نجات ميدانند و ديگران را گمراه ميشمارند. در كجاي قرآن آمده است كه شيعة اثني عشريه اهل نجات است، و حال آن كه در بسياري امور مثل راستي و عبادت از ديگر فِرق عقبتر هستند؟! (اين پرسش و دريافت پاسخ آنها براي مباحثه با اهل سنت لازم است).

  1. 1964 از 4632