مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت علي اشتياق وافري به مرگ داشتند، پس چرا براي شب اوّل قبر گريه ميكردند؟

اهل سنت بر اساس كدام آيه و حديث متفاوت از شيعهها وضو ميگيرند؟

واژة مقدس امام در ميان پيامبران، در قرآن، تنها بر حضرت ابراهيمغ اطلاق شده است و هم چنين دوازده امام شيعيان، اماماند; پس چرا در جامعة ما، به امام خميني و مقام معظم رهبري، امام گفته ميشود (حتي اگر به معناي پيشوا باشد)، در صورتي كه اين دو عزيز، معصوم نبوده، و اين قضيه بين اهل تسنن، نقطة ضعفي براي شيعيان، قلمداد ميشود; لطفاً با استناد به آيات قرآن، اين مطلب را توضيح دهيد؟

با استناد به آية 57 سورة احزاب، هر مسلمان وظيفه دارد، بر محمد و آل محمد6 صلوات بفرستد، اما با تأسف در جامعه، ميبينيم كه بعد از نام ائمه: صلوات نميفرستند، ولي بعد از نام امام خميني و رهبر معظم انقلاب، صلوات ميفرستند. با اين كار، اين شبهه بين اهل سنّت و شيعه، پيدا ميشود كه ـ نعوذ بالله ـ اين دو نفر از معصومين بالاترند; لطفاً در اين باره، با استناد به قرآن جواب دهيد.

نخستين قرآن به دست چه كسي به شيعيان و... عرضه شد و به چه خطّي بود؟

آيا قرآن در آن دنيا به فرياد انسانهاي مؤمن ميرسد و شفاعت ميكند؟

چرا قرآن كريم، در سورة توبه با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شروع نكرده است، آيا به اين دليل است كه خداوند توبهكاران را دوست ندارد، پس چرا امامان معصوم: ما را به توبه سفارش كردهاند؟

با توجه به اهميّت دروه جواني، قرآن كريم و احاديث اهل بيت، وظايفي كه بايد در اين دوران انجام دهيم را چگونه مطرح كردهاند لطفاً توضيح دهيد.

آيا اين سخن صحيح است كه هفتاد هزار نفر از افرادي كه در قبرستان بقيع هستند بدون حساب وارد بهشت ميشوند؟

كدام آيه از قرآن بود كه در زمان نزول، تنها عمل كنندة به آن، حضرت علي بود؟

چرا تبرّك كردن پارچه و غيره بر ضريحها و مكانهاي مقدس ـ كه يكي از اعمال مردم كشور ما و شيعيان است، سنّيها شرك ميشمارند؟ آيا در اينباره، قرآن كريم مطلبي فرموده است؟

آيه 207 سورة بقره در شأن كدام امام معصوم آمده است؟

  1. 1969 از 4632